Heim

Velkomen til idéstorm om minnesamling i Hallingdal! 

Munnleg historie er systematisk innsamling, arkivering og formidling av munnlege kjelder og munnleg kulturarv.  Gjennom tre år skal  prosjekt "Munnleg historie for alle" arbeide for å auka aktivitetane rundt innsamling, bevaring og formidling av munnleg historie i Noreg. Frå ein base i Bergen skal prosjektstaben hjelpa frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar til å starta intervjuinnsamlingar og alt arbeid som høyrer saman med det.

Hovudansvarleg er Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie. Prosjektpartnarane er Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking – og ei mengd historielag, fortidsminneforeiningar, veneforeiningar og abm-institusjonar over heile landet.

Offisiell prosjektstart i Nesbyen 27. august kl 13:30 

Vi har valt å legga den offisielle opningsmarkeringa av heile prosjekt "Munnleg historie for alle" til Nesbyen 27. august 2019, kl. 13:30 til 15:30, på Høvahuset på  Halingdal Museum. 

Markeringa får ikkje form av hornmusikk og fyrverkeri - i staden vil me invitera til ei utveksling av erfaringar og idéar om immateriell kulturarv og munnleg historie i Hallingdal. Kva er det? Kva bør dokumenterast og bevarast? Korleis kan  det gjerast?

Alle frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar er velkomne til å ta del.  Me har invitert særskilt historielaga og eit panel av enkeltpersonar, mellom andre leiarane av Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking og Memoar samt prosjektleiaren for «Munnleg historie for alle». I tillegg håpar me at denne informasjonen når fram til mange frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar - og at dei vil kunne ta seg tid til eit par timars høgttenking  saman med oss.

Møtet skal gå føre seg i Høvahuset på Hallingdal museum i Nesbyen. Det vil vera ope for presse og publikum. Me ynskjer også sjølve å gjera opptak til ein reportasje om samtalen, for me trur han vil bli interessant for alle  rundt i landet som skal starta lokale minneinnsamlingar dei komande åra. Det er både rike tradisjonar og verdfulle erfaringar med bevaring og formidling av munnleg historie i Hallingdal!

Paneldeltakarar - så langt er desse klare:

 •  Anne Marie Kollhus, Nes Historielag og Memoar
 • Marit Holme Mehlum, Hallingdal Museum,
 • Torill Thømt, Kunstlandskap Nesbyen,
 • Line Esborg, Norsk Folkeminnesamling,
 •  Audun Kjus, Norsk etnologisk gransking,
 • Line Grønstad, Memoar (prosjektleiar MHA),
 • Bjørn Enes, Memoar, Nokre aktuelle tema for samtalen:

 • Kva kjenneteiknar Nes og Hallingdal sin munnlege kultur i dag? 
 • Har me døme på pågåande prosessar som det er viktig å dokumentera (f.eks «Kjerringtorget»)? 
 • Kva slag immaterielle spor sette den kunstnariske blomstringa under nasjonalromantikken? 
 • Finst det framleis minne frå «førindustrielle liv» i dalen (Seterdrift)? 
 • Historielaget og andre har alt gjort eit stort innsamlingsarbeid - korleis kan det sikrast for all framtid?
 • Er det mogleg å engasjera ungdomslag og skular i innsamling, dokumentasjon og/eller formidling av Hallingdals munnlege historie?
Idestormen er open for presse og alle interesserte. Arrangementet blir filma og seinare publisert på prosjektnettsida Hallingdal.memoar.no

Det er ein ambisjon å setja ned ei prosjektgruppe i siste del av møtet, på tre til fem personar som vil arbeida vidare for å utvikla eit felles munnleg historieprosjekt i Hallingdal.

Arrangementet varet til kl 15:30. Påmelding er ikkje naudsynt, men ta gjerne kontakt med Anne Marie Kollhus – huldra@outlook.com eller Bjørn Enes – bjorn@memoar.no.

Comments